Kontratat e kredisë me bankat e nivelit të dytë

Paraja në dispozicion është oksigjeni i pothuaj të gjithë sipërmarrjeve të biznesit, por gjithashtu edhe i individëve. Akoma më shumë e rëndësishme bëhet ajo në kushtet e sotme, kur nevoja për konsum është në rritje. Pa shumë mundim, madje edhe në lagjet më të vogla mund të gjesh të pranishme degët e bankave, që i sheh madje edhe përbri furrit të bukës ose parukerisë, duke tërhequr vëmendjen me...

Kontratat e Kredise

Si të zgjidhni bankën që ju ofron interesin më të ulët të kredisë?  Ju paraqesim dy shembuj kontrata kredie nga dy banka që ofrojnë kushte të ndryshme: Banka e parë përcakton normën e interesit në kontratën e kredisë si më poshtë: Interesi kontraktor për shlyerjen e Kredisë do të jetë i ndryshueshëm dhe do të llogaritet si: PERQINDJA E INTERESIT Interes fiks 4.4 % (katër pikë katër përqind) në...

Education and Support

Motive 

Archè Consulting Albania motive remains to educate, support business in every decision it takes and guide and engage in making a detailed analysis of each of these decisions.

At Archè Consulting Albania we are not afraid of turning back to the origin of the business idea.

What we aim at is a business that, based on knowledge, raises security in decision-making and in terms of staffing and relationship with third parties. Guided by an experienced management manager, where she has learned many things by trying, Flutura Veipi brings to the Albanian businesses a successful management guide, conveys confidence in human resources optimization and the authenticity of monetary and human value growth concurrently.

Archè Consulting Albania believes that the following actions are the main focus and priority of any business, although a part of them is determined by the circumstances, but at the end of the day is the increase in profit and free money that goes back to the holders of any business.

About Us 

How can we help?

Arche Consulting Albania was created by the desire and purpose of its founder, Flutura Veipi, to bring consultancy to Albanian businesses in the field of corporate governance and improvement of financial judgment and decision taking.

The Mission of the company is to carry out this consultancy with positive energy and always bring attention to the goal of creating and running a client’s business, having an objective, mission and building strategy that must be well-aligned with all elements in order to succeed. Often in a business, the mission, the vision and the strategy to achieve those in the long run, are neglected; moved on to a second plan, as the daily routine is more demanding and urgent and it remains just survival or profit maximizing in the short run.

Our Clients