Shërbimet Tona

SERVICES

Ndërtim Strategjie

 • Analizojmë me ju ambjentin e jashtëm dhe të brendshëm
 • Krijojmë skenarin që ju përshtatet për të realizuar objektivat.
 • Asistojmë në implementim duke bashkëpunuar me drejtuesit në zbatimin e strategjisë, apo rishikimin e saj.
 • Ne punojmë me ju, në mënyrë që startegjia juaj të bëhet pjesë esenciale e biznesit tuaj.
SERVICES

Organizim i brendshëm

 • Vlerësim nëse organizimi i brendshëm i shoqerisë reflekton qëllimin e krijimit dhe praninë e saj në treg
 • Vlerësim i efikasitetit të shoqërisë?
 • Vlerësim i përmiresimit dhe optimizmit të burimeve njerëzore; me çfarë kosto dhe në çfarë harku kohor mund të merret një rezultatat më i mirë.
SERVICES

Marketing

Strategjia e Produktit:

 • Optimizimi i portofolit të produkteve
 • Zhvillimi i produktit të ri
 • Proçesi dhe mbështetja organizative e shpërndarjes

Strategjia e marketingut

 • Strategjia e zhvillimit të tregut
 • Analiza e përfitimit të klientit dhe produktit
 • Optimizimi i marketingut

Menaxhimi i marrëdhenies me klientin

 • Politikat e trajtimit të besnikërisë së klientit
 • Vlera e Segmentimit të klientëve në nivel strategjie për kompaninë

Strategjia e Markës

 • Menaxhimi i markës
 • Optimizimi i portofolit të markës
SERVICES

Analizë Financiare

 • Analizë e detajuar e të Ardhurave, Fitimeve, Eficencës Operacionale, Eficencës së Kapitalit dhe Likuiditetit
 • Nëse do të investoni në një aktivitet biznesi, me çfarë çmimi ?
 • Nëse duhet të investoni në një aktiv apo në një kapital qarkullues, si do të financoni blerjen?

Menaxhim i brendshëm

 • Sigurimi i rregullt dhe adeguat i fondeve
 • Shfrytëzimin optimal i fondeve.
 • Sapo fondet te përfitohen, do te duhet të shfrytëzohen në mënyrën maksimale të mundshme, me kosto minimale
 • Sigurimi i investimit.
 • Planifikimi i një strukture kapitali të shëndoshë.

Mbështetje për financim

 • Asistencë dhe prezencë fikse në ndjekjen e procedurave të kredisë
 • Përllogaritje vlerash dhe gjetje alternativash më të favorshme për klientin kryesisht në lidhje me interesat dhe format e disbursimit.
 • Klauzolat e kontratës/ndihmë në interpretim analizim vendimarrje.
 • Udhëzime në lidhje me procedurat përkatëse sic janë siguracionet dhe marrëdhëniet me bankat.
SERVICES

Transformim Shoqërie Tregtare

 • Analizim dhe interpretim i gjendjes aktuale të një aktiviteti
 • Përcaktimi i një Strategjie Organizative
 • Zhvillimi i një plani rimanaxhimi lidhur edhe me ndryshimin organizativ
 • Hartimi i një statusi të ri zhvillimi dhe një plani zbatimi
 • Zbatimi i ndryshimeve dhe arritja e një qëndrueshmërie në rritje
SERVICES

Përmirësim i njohurive dhe praktikave drejtuese

Mësoni nga një sipërmarrës i suksesshëm, përmes programit tonë të këshillimit.

Përfitoni nga njohuritë dhe përvoja e konsulentit tuaj për të fituar një perspektivë të vënë në jetë që ju ndihmon të arrini qëllimet kyçe dhe të vendosni biznesin tuaj në rrugën e drejtë.

SERVICES

Blerje & Shkrirje aktiviteti biznesi

Arche Consulting Albania ju ofron kompanive konsulencë dhe mbështetje në ndërtimin e modeleve në proceset e Blerje/Shkrirje aktivitet biznesi. Ne ofrojmë ekspertizën e nevojshme për të drejtuar Kompanitë dhe drejtuesit e tyre në procesin e marrjes së vendimeve nëse duan të blejnë apo të bashkohen me aktivitete të tjera ekonomike, apo nëse duan të shkrijnë apo ndajnë aktivitetet ekzistuese.

Strategji Korporative dhe Strategji Blerje: Zhvillimi i një strategjie të qartë e të mirëartikuluar si dhe një plan Blerje/Shkrirje që e përforcon strategjinë po ashtu edhe një prezantim të sinqertë dhe prestigjoz të kompanisë.

SERVICES

Startup

 • Koha më e përshtatshme për të kërkuar këshillim profesional, është koha përpara se të hapet një aktivitet biznesi.
 • Ne bashkëpunojmë me klientin duke identifikuar hapat që do të hidhen dhe duke i ndihmuar të hedhin hapat e duhur.
 • Duke iu përgjigjur pyetjeve të klientëve, njëkohësisht i këshillojmë për të arritur edhe një kthim më të lartë të investimit që do të kryhet.
 • Kryejmë kërkime dhe implementojmë zgjidhje biznesi, strategji marketingu si edhe marrëdhënie strategjike që mundësojnë biznesin e klientëve tanë të ngrihen në një nivel më të lartë.